Červen 2008

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

19. června 2008 v 7:25 EKOLOGIE
Člověk svou činností životní prostředí poškozuje. Jistě jste již slyšeli o stavu ovzduší a ozonové vrstvě. Pravidelně je sledováno množství oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu.
Největší množství oxidu siřičitého uniká do ovzduší při spalování hnědého uhlí s vysokým obsahem síry. Nejvíce uhlí se spálí v tepelných elektrárnách i v domácnostech.
Ochranný ozonový obal naší Země je poškozován látkami, které se používají jako hnací plyn ve sprejích, chladicích zařízeních a na hašení požárů.
Jsou to sloučeniny chloru souhrnně označované jako freony. Jejich molekuly jsou velmi stabilní (těžko se rozkládají), proto se dostávají až do ozonosféry, kde při svém rozpadu rozkládají molekuly ozonu, a tím zřeďují jeho obsah. Na Zemi pak dopadá více škodlivého ultrafialového záření, které může způsobovat například rakovinu kůže!
Některé státy si tuto hrozbu uvědomují a výrobu freonu zakazují. Dohodu o postupném snižování výroby a užívání freonů podepsala i Česká republika.
Dalším problémem je znečišťování vody. Z celosvětového hlediska je asi největším problémem znečištění hladiny moří a oceánů ropný mi produkty. Jde především o pokrytí hladiny vody ropnými látkami a zamezení přístupu kyslíku k vodní hladině.
Při pobřeží hrozí nebezpečí i ptákům, kteří tam žijí.
V případě, že se ropné látky dostanou do země, mohou znečistit zdroje pitné vody. Pamatujte si, že 1 lit ropných produktů znečistí 1 milion litrů vody tak, že není pitná!
Na světě ubývá zdrojů pitné vody. Je to způsobeno odvodňováním a vysoušením mokřadů, kácením lesů, ale i stále stoupající nehospodárnou spotřebou vody.
Vodní zdroje jsou znečišťovány také zemědělskou činností. Při hnojení polí část rozpuštěných hnojiv prosakuje do podzemí a znečišťuje vodu především dusičnany. Má-li voda zvýšený obsah dusičnanů, je závadná především pro kojence, při větším znečištění i pro dospělé. (dusičnanové ionty se vážou na krevní barvivo a zabraňují tak vázání kyslíku,tím je funkce hemoglobinu přenášet kyslík omezená).
Za teplého slunečného počasí můžeme pozorovat v rybnících i přehradních nádržích zezelenání vody. To je způsobeno nadměrným růstem řas a sinic. Tento jev nezýváme eutrofizace. První fází je nárůst organické hmoty, po vyčerpání většiny živin dojde ke druhé fázi. Organismy odumírají, jejich těla se rozkládají a ryby hynou na nedostatek kyslíku ve vodě. V průběhu celé eutrofizace mohou vznikat jedovaté látky, které jsou nebezpečné i pro člověka, koupe-li se takovýchto vodách.
Velkým problémem je v současné době čištění odpadních vod. Jedním z ekologických způsobů čištění odpadních vod je budování tzv. kořenových čistíren odpadních vod.
Stále více dochází k tzv. fyzikálnímu znečišťování prostředí. Jedním z těchto faktorů je hluk.
Stoupající hlučnost našeho prostředí vyvolává nervové podráždění, které způsobuje zvýšenou únavu, nesoustředěnost, nervozitu i stres. Dlouhodobé působení zvýšené hladiny hluku může vést k trvalým poruchám sluchu i k vážným nervovým poruchám.
ČLOVĚK A BIOSFÉRA
Zájem o globální (celosvětové) problémy vzrůstá mezi vědci i politiky od 70.let dvacátého století.
Měli byste si uvědomit, že následky energetické krize a důsledky skleníkového efektu musí lidstvo řešit jako celek za účinné podpory každého jednotlivce. Na základě výzkumů a studií byly stanoveny hlavní problémy lidstva, které označujeme, jak už bylo uvedeno, jako problémy globální. Jednotlivé problémy jsou vzájemně propojeny tak silně, že nelze odpovědně stanovit jejich pořadí.
Patří k nim :
- násilí ve světě
- růst lidské populace a hrozba přelidnění
- potravinový problém (nadbytek - nedostatek)
- ochrana zdraví obyvatel
- problémy chudoby
- zachování druhové rozmanitosti života
- úbytek tropických pralesů a šíření pouští
- hospodaření s vodou
- ohrožení půdy
- znečišťování atmosféry a narušování klimatu
- špatné hospodaření s přírodními zdroji (suroviny,energie)
- likvidace odpadu
- neznalost a ignorace těchto problémů mocnými
Ochrana přírody
Ochrana přírody v našem státě se opírá o zákon č. 114 z roku 1992. Podle tohoto zákona je celá příroda, všechny druhy živočichů, rostlin a hub, chráněna. Nikdo je nesmí ničit nadměrným sběrem a ničením jejich životního prostředí. Zvláštní ochrana se vztahuje na druhy ohrožené, na památné stromy a vybraná území. Nejohroženější druhy živočichů a rostlin jsou zapsány v tzv. Červené knize. Na základě mezinárodních úmluv je zakázán obchod s ohroženými druhy rostlin a živočichů.
Některé ohrožené druhy: perlorodka říční, rak říční, čmelák skalní,plavuŇ vidlačka,jalovec obecný,bledule jarní, tis červený atd..
V našem státě rozlišujeme zvláště chráněná území maloplošná a velkoplošná.
Maloplošná území jsou přírodní rezervace a přírodní památky. Velkoplošná území jsou chráněné krajinné oblasti a národní parky.
Mezinárodní organizace UNESCO vyhlašuje na celém světě unikátní velkoplošná území, která se stávají součástí světové sítě chráněných území nazývaných biosférické rezervace. První biosférickou rezervací v naší republice bylo vyhlášeno Třeboňsko.
Zeleň v krajině a její význam
Zelené rostliny, především dřeviny, vytvářejí podobu krajiny. Krajina, kde se střídají lesy, pole, stromořadí i jednotlivé remízky jsou pro život člověka příjemnější, stabilnější než velké rozsáhlé zemědělsky využívané plochy bez stromů a keřů nebo městská sídliště bez zeleně. Význam zeleně pro krajinu není jenom estetický, ale i ekologický a hygienický.
KRAJINNĚ EKOLOGICKÝ VÝZNAM ZELENĚ
ZeleŇ zabraňuje vodní a větrné erozi, zpevňuje břehy a svahy, zadržuje vodu v krajině, umožňuje život a migraci organismů závislých na zeleni, má důležitou funkci při rekultivaci půdy.
HYGIENICKÝ VÝZNAM ZELENĚ
Zeleň snižuje prašnost prostředí, omezuje hlučnost, zvyšuje vlhkost vzduchu, snižuje teplotu prostředí, vylučuje látky (pryskyřičné povahy), které mohou odpuzovat hmyz a ničit některé bakterie.
ZÁVĚR - Životní prostředí na Zemi je třeba důsledně chránit. Chovejte se proto k přírodě šetrně a chraňte všechny organismy.Pomůžete tak zachovat rozmanitost přírody pro budoucnost i život na této planetě.

Úvod Do Ekologie

19. června 2008 v 7:20 EKOLOGIE
Velmi často, takřka denně, se ve sdělovacích prostředcích dozvídáte o nečekaných záplavách , prudkých bouřích, ale také o usychání lesů a hromadných úhynech živočichů.Možná si položíte otázku, proč tomu tak je.Celé týmy vědců se pokoušejí poznat příčiny těchto jevů v přírodě.
Věda, která studuje vztahy organismů k okolnímu prostředí a vzájemné vztahy mezi organismy, se nazývá ekologie.
Každý organismus může žít jen v prostředí, kterému je přizpůsoben.
Každý organismus žije v jiném prostředí a jiným způsobem se živí.
Fotosyntéza je složitá biochemická reakce, při níž v zelených rostlinách - za přítomnosti chlorofylu a působením světla - vznikají z vody a oxidu uhličitého ústrojné (organické) látky a kyslík.
Organické látky jsou základem pro život ostatních organismů, které je nedovedou vytvářet z látek neústrojných jako zelené rostliny.Zelené rostliny produkují organické látky , a proto je nazýváme producenty. Rostliny jsou potravou býložravců, ti se stávají kořistí masožravců.Býložravce nazýváme konzumenty I.řádu a masožravce konzumenty II.řádu.V přírodě se tak vytvářejí potravní závislosti zvané potravní řetězce.
Všechny organické odpady, uhynulé rostliny a živočichové se dostávají do půdy, kde jsou rozloženy skupinou organismů nazývaných rozkradači neboli reducenti (destruenti).
Mezi neživou a živou přírodou probíhá neustálý koloběh látek a tok energie.Minerální látky jsou zabudovány do pletiv rostlin, do tkání živočichů a po jejich smrti se vracejí do prostředí (některé se částečně uvolňují již v průběhu života).
PODMÍNKY ŽIVOTA
Neživé složky životního prostředí
(abiotické podmínky)
Základními neživými složkami (biotickými podmínkami) pro organismy jsou světlo, teplo, vzduch, voda, minerální látky.
SVĚTLO A TEPLO
Základním zdrojem veškerého světla - světelné energie - je pro celou naši planetu Slunce.je to naše nejbližší hvězda.Slunce je koule žhavého plazmatu.
Pro život na Zemi je nejdůležitější elektromagnetické záření, jehož část vnímáme jako viditelné světlo a teplo (infračervené záření).
Některé další druhy záření, například rentgenové nebo ultrafialové, mohou život na Zemi ohrožovat.Většina tohoto záření je zachytí ochrannými vrstvami atmosféry a na povrch Země dopadá jen v minimálním množství.
Nejvýznamnější částí záření je tzv.bílé světlo.To umožňuje jednu z nejdůležitějších biochemických reakcí - fotosyntézu.
Energie přicházející na Zemi v podobě slunečního záření umožňuje průběh dalších dějů.Slunce ohřívá povrch Země nerovnoměrně, tím dochází k pohybu vzduchu - větru. Vzniká proudění, které umožňuje např. přenos vypařené vody (koloběh vody). Vlivem sluneční činnosti jsou uváděny do pohybu také mořské proudy.
Opři náhlých změnách sluneční činnosti (sluneční skvrny, velké výbuchy sluneční hmoty) vznikají i jiné druhy záření, např. rentgenové nebo radiové. Tyto druhy záření pak vytvářejí změny v zemské atmosféře a podílejí se na změnách počasí.Někteří lidé jsou na tyto změny citlivý, např.při srdečních a cévních onemocněních atd. Vědci se stále zabývají studiem činnosti Slunce, a tak se můžeme více dozvídat o jeho vlivu na život a životní prostředí.
SVĚTLO A ORGANISMY
V našich zeměpisných šířkách je velká závislost organismů na změnách světelného režimu, který je dán otáčením Země kolem osy a oběhem kolem Slunce (střídání dne a noci, délka dne). Tyto změny vedou k vytváření rytmických dějů v závislosti na světle. Hovoříme o tzv. biorytmech. Biorytmy se projevují u rostlin, zvířat i člověka.
Některé druhy rostlin se mohou přizpůsobit rozdílným světelným podmínkám.
TEPLO A ORGANISMY
Podmínkou života je pro organismy i určitá teplota.Například některé druhy řas a sinic mohou žít při teplotách blízkých 0°C. Tvoří plankton v chladných vodách v okolí Antarktidy, kde jsou základem v potravním řetězci. Tyto organismy by v teplých mořích nepřežily. Stejně tak tropické druhy rostlin nemohou přežít v mírném pásmu, kde se střídají období s teplotami pod bodem mrazu. Rozsahu teplot, které organismus snáší, říkáme teplotní valence. Ta může být různě velká.Je-li trvaleji překročena hranice rozsahu teplot, organismus hyne. Rozlišujeme organismy s úzkou teplotní valencí a se širokou teplotní valencí.
I živočichové jsou přizpůsobeni rozdílným teplotním podmínkám. Například některé arktické ryby snášejí teplotu - 2°C až + 2°C, ryby z tropů snášejí teplotu 10°C až 40°C.
Stejným způsobem jako na teplo reagují organismy i na ostatní abiotické podmínky.
VZDUCH
Vzduch je důležitou biotickou podmínkou na Zemi. Pro život jsou důležité následující fyzikální a chemické faktory vzduchu: hustota, tlak, teplota, proudění a chemické složení.Vzdušný obal Země tvoří atmosféra.
Pro život má největší význam troposféra (spodní vrstva atmosféry sahající asi do výšky 15 km).Nad ní je stratosféra, jejíž součástí je ozonosféra (vrstva se zvýšeným obsahem ozonu, která zabraňuje pronikání nebezpečného ultrafialového záření na Zemi).
Složení atmosféry se vyvíjelo a měnilo.Například množství kyslíku stoupalo s rozvojem zelených rostlin a klesal obsah oxidu uhličitého. Troposféra při zemi je dnes složena z 78% dusíku, 0,03%oxidu uhličitého a 1%vzácných plynů, 21%kyslíku. Většina kyslíku vznikla činností zelených rostlin - fotosyntézou.
Většina organismů potřebuje k dýchání kyslík ze vzduchu. Organismy žijící ve vodě nebo v bažinách mají velmi často dýchací orgány přizpůsobeny tomuto prostředí. Například bahenní a vodní rostliny vytvářejí ve svých stoncích zvláštní pletiva, v nichž mají zásobu vzduchu. Příčný řez tímto pletivem se nazývá aerenchym (sítiny rozkladité) . Rostliny rostoucí v bažinách a tropických deštných lesích mají velmi často vzdušné kořeny.
V posledních letech stoupá vlivem lidské činnosti množství oxidu uhličitého v přízemní vrstvě atmosféry spalováním tzv. fosilních paliv (uhlí, ropy, zemního plynu). Fosilní palivo - uhlí - jsou přeměněná těla rostlin, která v dávné minulosti vývoje Země spotřebovávala oxid uhličitý.
Některé složky slunečního záření ohřívají zemský povrch, část tepla se odráží a uvolňuje zpět do kosmického prostoru.Zvýšené množství oxidu uhličitého (i dalších plynů, např. amoniak) brání vyzařování tepelné energie ze Země.Tomuto jevu říkáme skleníkový efekt. Tím postupně dochází ke zvyšování průměrné teploty vzduchu. Důsledkem je zmenšování horských ledovců a oteplování arktických vod, které způsobuje tání tamních ledovců. To vše může vést k postupným změnám klimatu na Zemi.
Lidskou činností se do ovzduší dostávají další plynné i pevné částice znečišťující ovzduší. Emise-jsou nečistoty uvolněné ze zdroje znečištění, Imise-jsou znečišťující látky dopadající na krajinu, přenosem atmosférou se mohou chemicky měnit.) Na znečištění vzduchu se nejčastěji podílí oxid siřičitý, oxidy dusíku, v menší míře sloučeniny fluoru, amoniak, chlor.
Z pevných částic se do ovzduší dostávají prachové částice - popílek. (Ten může obsahovat nebezpečné kovové prvky, např. olovo a kadmium).
Z emisí vytvářených především automobily se působením slunečního záření vytváří fotochemický smog. V něm vzniká přízemní ozon a celá řada velmi nebezpečných chemických látek, z nichž mnohé jsou rakovinotvorné. Přízemní ozon společně s dalšími látkami je jedovatý pro rostliny, živočichy včetně člověka. Podílí se především na odumírání zeleně.
VODA
Voda je jednou z dalších základních podmínek života. Je součástí všech organismů. Je nezbytná pro průběh všech fyziologických procesů v tělech organismů. Množství vody v organismu se mění podle stáří jedince. Většina živých organismů obsahuje více jak 80 - 90% vody. Klidová stadia rostlin - výtrusy nebo semena - mohou mít jen 4% vody.
Voda umožňuje rostlinám přijímat minerální látky v podobě vodných roztoků. Z hlediska nároků na množství vody můžeme rostliny rozdělit na vodní, bahenní, vlhkých stanovišť a suchých stanovišť.
Voda přichází do prostředí organismů v podobě srážek. Srážky dopadají na rostlinstvo a postupně stékají do půdy. Z půdy přijímají rostliny vodu s rozpuštěnými minerálními látkami a přebytek vody vypařují.
Sníh ovlivňuje především teplotu na povrchu půdy. Dostatečná sněhová pokrývka chrání přezimující orgány rostlin. Při výšce sněhu 50 cm a teplotách vzduchu do - 20°C je teplota na povrchu půdy 0°C. velké množství mokrého a těžkého sněhu může však způsobit mechanické poškození rostlin (např. lámání vrcholků stromů).
Dalším typem srážek jsou tzv. vodorovné srážky - mlha, v zimním období námraza. Tento typ srážek se vyskytuje především v horských a vysokohorských oblastech. Působení těchto srážek na rostliny je dlouhodobé, může trvat několik dní. Při zvýšeném obsahu škodlivin v ovzduší je poškození rostlin vlivem těchto srážek větší.
Současné znečištění ovzduší, především oxidem siřičitým a oxidy dusíku, způsobuje okyselování dešťových srážek. Za normálních podmínek by déšť měl mít pH asi 5,6.
Kyselé deště nepříznivě působí na celé ekosystémy. Kyselé srážky poškozují listy rostlin. Mění chemické procesy půdě, a tím dochází ke změnám minerálních látek přijímaných rostlinami. Zhoršuje se zdravotní stav rostlin, některé odumírají. Postupně se mění druhové složení rostlin, a tím i podmínky pro další organismy.
Kyselé deště působí o okyselování vody v jezerech a řekách. Vlivem zvýšené kyselosti vody hynou drobní živočichové i ryby.
Podle nároků na vodu v prostředí můžeme živočichy dělit na vodní a suchozemské . Někteří suchozemští živočichové však prodělávají vývin ve vodním prostředí, jiní jsou přizpůsobeni životu ve vodě i na suchu.
Suchozemští živočichové mají také různé nároky na přijímané množství vody. Někteří jsou přizpůsobeni k životu ve velmi suchých oblastech a stačí jim voda, kterou přijímají pouze v potravě. Jiní živočichové přijímají větší množství vody v tekutém stavu. Tzv. vodní živočichové tráví svůj život nebo jeho část přímo ve vodním prostředí.
Pro vodní živočichy je důležité množství rozpuštěných látek (solí) a množství kyslíku ve vodě. Kyslík se do vody dostává fotosyntézou vodních rostlin a stykem vodní hladiny se vzduchem.
Koncentrace solí ve vodě je rozhodujícím faktorem především pro mořské živočichy.
MINERÁLNÍ LÁTKY
Jednotlivé chemické prvky se na stavbě těl živých organismů podílejí různou měrou. Podle jejich zastoupení v tělech organismů je dělíme na prvky biogenní a stopové. Biogenní prvky tvoří základ živých soustav a patří mezi ně prvky C, H, O, N, P, Ca, K, Na, Cl, Mg, S. Stopové prvky jsou v organismech v malé míře a umožňují některé specifické reakce. Jsou to např. prvky Fe, I, Mn, Zn, F, Si.
Prvky v přírodě vytvářejí anorganické sloučeniny - minerální látky. Ty, které jsou rozpustné ve vodě, se stávají živinami pro rostliny a svými reakcemi vytvářejí prostředí pro kořeny rostlin o různé kyselosti. Například půdy s vyšším obsahem vápníku mají chemickou reakci neutrální až slabě zásaditou. Naopak půdy vznikající rozpadem pískovců a žul mají většinou reakci kyselou.
Většina běžně pěstovaných rostlin nemá přesně vyhraněné nároky na kyselost půdy. Některé rostliny jsou však vázány buď na kyselé nebo zásadité půdy.
Jednou z nejdůležitějších složek půdy je humus, který vzniká především činností půdních organismů.Dalším stupněm rozkladu humusu je mineralizace, na které se podílejí především některé půdní bakterie. Tím se jednotlivé minerální látky mohou uvolnit, dostat se do roztoku a být znova přijímány rostlinami. Všechny tyto půdní organismy se podílejí na dokončení koloběhu látek.
Neživé složky životního prostředí - světlo, teplo, voda, vzduch a minerální látky - musí být v požadované hodnotě, aby organismus mohl žít a existovat.
Živé složky životního prostředí
(biotické podmínky)
JEDINEC, POPULACE, SPOLEČENSTVO (BIOCENOZA), EKOSYSTÉM
Základní jednotkou živých složek prostředí je jedinec. Představuje ho organismus jednobuněčný nebo mnohobuněčný.Jedinci se většinou nevyskytují osamoceně. Na kmenu stromu není jen jedna zrněnka, na louce neroste jen jedna kopretina.
Více jedinců stejného druhu ve všech vývojových stádiích rostoucích nebo žijících v určité oblasti v určitém čase vytváří populaci. Hovoříme o populaci kopretiny bílé, řepíku lékařského, blatouchu bahenního. U živočichů můžeme rozlišit populaci kosa černého,káně lesní atd.
V každé populaci existují vzájemné vztahy jedinců. Ty mohou např. ovlivnit počet jedinců a populaci. Růst populace je závislý na neživých i živých složkách prostředí, např. na množství vody, teplotě prostředí, stavu ovzduší atd…
Populace dvou druhů mohou na sebe navzájem působit. Mezi populacemi rozlišujeme celkem devět základních vztahů, omezíme se však jen na ty nejznámější.
- neutralismus: populace obou druhů se navzájem neovlivňují (např. žába, zajíc)
- konkurence: obě populace jsou omezovány, společný zdroj je málo vydatný
- parazitismus: parazit má z hostitele jednoznačný prospěch, někdy hostitele zabíjí, populace parazita je obvykle menší než populace hostitele
- predace: populace predátora (kořistníka) napadá kořist a je na ní závislá
- mutualismus: vzájemný vztah je prospěšný populacím obou druhů a je nutný.
Všechny populace rostlin na určitém místě nazýváme fytocenóza, všechny populace živočichů
zoocenóza. Na louce, v lese, v rybníce naleznete populaci rostlin a živočichů - vytvářejí společenstvo neboli biocenózu.
Biocenóza společně s neživým prostředím tvoří ekosystém. Ekosystémem může být les, step, jezero, ale i pole, sad, rybník,vesnice,park nebo město či akvárium s živočichy a rostlinami.
Jistě jste si všimli, že některé ekosystémy jsou vytvořeny člověkem. Člověk je vytvořil a svou činností je musí udržovat.Postup a rychlost, jimiž se ekosystémy mění, je dán velkým množstvím podmínek (půda, voda,klima).
Z neobdělávaného pole se v našich podmínkách postupně stane les.Vývoj ekosystému se nazývá sukcese.
Ekosystém je složitý systém vzájemných vztahů. Neustále v něm probíhají různé změny, které vedou k udržování určité rovnováhy. Základem pro vytvoření rovnováhy je tok energie a koloběh látek.
Největší část energie pro ekosystémy dodává Slunce. Světelná energie je prostřednictvím zelených rostlin - producentů - přeměněna na organické látky, které jsou ,, zásobárnou energie". Organické látky využívají živočichové - konzumenti. Z odumřelých producentů a konzumentů získávají energii destruenti, kteří rozkládají jejich těla až do podoby minerálních látek. Minerální látky mohou opět přijímat producenti a působením světelné energie vytvářet organické látky.
Velké a stabilní ekosystémy, jako jsou např. tropické deštné lesy, oceány, tajga, step, nazýváme biomy. Společně vytvářejí biosféru Země. Pro jednotlivé biomy jsou určující klimatické podmínky - teplota, množství srážek a délka slunečního svitu. Podobné biomy jsou v různých světadílech. Odlišné i nepříbuzné druhy mají často v biomu stejnou funkci.
Ekosystémy umělé, např. pole,rybník, květinové skleníky, musí člověk stále udržovat. Musí do nich vkládat energii v podobě pracovní síly, vyrobených strojů, hnojiv, přípravků na ochranu proti chorobám a škůdcům apod. na výrobu těchto přípravků se opět spotřebovává energie. Této vložení energii říkáme dodatková energie.

Rancid-info,foto

3. června 2008 v 21:22 Naše Hudba
RANCID: Tim Armstrong - kytara, zpěv Matt Freeman - basovka Lars Frederiksen - kytara, zpěv Brett Reed - bicí Zakladající členové RANCID - T. Armstrong a M. Freeman - už na střední škole cítili, že jediným způsobem, jak ventilovat své názory, je hudba. V roce 1987 tedy zakládají svůj první band OPERATION IVY, kolem které se tvoří jakási HC/ska/punk komunita, soustředěná u klubu na Gilman Street. OPERATION IVY se rozpadají v roce 1989 a oba chlapci jdou vlastními cestami. Tim se dostává do koloběhu alkoholu a drog. Díky Mattovi se vysvobozuje z tohoto bludného kruhu a v roce 1991 vzikají RANCID. Na post bubeníka Matt oslovuje svého spolubydlicího ze squatu v jižním Berkeley a kapela se pouští do punkového řádení. Za dva měsíce přichází první nabídka od labelu Lookout! Records z Berkeley. Toto vydavatelství později vydává také kompilaci OPERATION IVY. U této firmy vydaly své prvopočiny rovněž kapely jako GREEN DAY nebo AVAIL. V roce 1992 vychází skupině první sedmipalec "Rancid". V roce 1993 vydávají RANCID své první album "Rancid" u nezavislého labelu Epitaph Bretta Gurewitze z BAD RELIGION. V mezičase kapela hledá druhého kytaristu. Prvním adeptem je Billie Joe Armstrong z GREEN DAY, s kapelou odehrává jeden koncert a vrací se ke GREEN DAY. Další volbou je Lars Frederiksen, dřívější člen legendárních U. K. SUBS. Lars však nechce opustit svou kapelu SLIP, ta se ale po odchodu bubeníka rozpadá, a tak Lars přechází k RANCID. Své schopnosti poprvé prokázal na sedmipalci "Radio, Radio, Radio", natočený v zimě 1994 pro label "Fat Wreck Chords" patřící Fat Mike´ovi z NOFX. V létě 1994 vzniká během čtyř dnů počin "Let´s Go", na který "good boys" složili 23 věcí. Do playlistu MTV se zařadil klip k písni "Salvation". RANCID vyjíždějí na americké a později také evropské turné. Během těhto štací si jich všímají bossové větších firem, k prvním patřila A&R/POLYGRAM. Nabídka od této firmy přišla celkem sedmkrát, částka za přestup stále rostla, avšak hoši si užívali svého klidu u Epitaphu. Brzy vychází další počin. Deska "...And Out Come The Wolves" je prošpikovaná vlivy punku, ska a reggae. Přicházejí další lukrativní nabídky, firma Epic dokonce nabízí 1,5 miliónu dolarů. Hoší však přestoupit odmítají. V roce 1996 se RANCID zařazují do programu festivalu alternatívní hudby Lollapalooza, kde vystupují po boku takových veličin jako RAMONES, METALLICA nebo SOUNDGARDEN. V roce 1997 odchází kapela na odpočinek. Tim staví v L. A. vlastní studio Bloodclot Studio. Fanoušci začali mít obavy z rozpadu kapely, tyto zprávy se objevují rovněž v tisku. V roce 1998 se však na trhu objevuje deska "Life Won´t Wait". Deska vznikala v San Franciscu, New Yorku, New Orleans a na Jamajce. Objevuje se zde mnoho hostů jako např. Buju Banton ("Life Won´t Wait" a "Hoover Street"), Dicky Berrett z Mighty Mighty Bosstones ("Cash, Culture And Violence") nebo Roger Miret z AGNOSTIC FRONT ("Something In The World Today"). Díky "Life Won´t Wait" je jasné, že punk rock ještě neřekl své poslední slovo, to přenecháme Larsu Frederiksen´ovi: "Děcka chtějí své GREEN DAY, své OFFSPRING, své RANCID, tak jim přece nějaký ten shit uklohníme a bude sranda."
rancid:
Tim Armstrong
Jméno: Timothy Lockwood Armstrong
Narozen: 1966
Predešlé skupiny: Operation Ivy, Downfall
Soucastné skupiny: Rancid, The Transplants (s Robem Astonem a Travisem Barkerem)
Stav: Je 5 let ženatý s Brody Armstrong (The Distillers)
Neco jiného: Vlastní Hell Cat records
Zná se s Mattem Freemanem od svých 5 let.
Byl alkoholik a bral drogy,alkoholu se už 6 let nedotknul.
Timuv otec byl alkoholik.
Tim je velký fanda ska.
Má na hlave velké tetování-pavucinu,a tvrdí,že si to nechal udelt kvuli tomu protože chtel zažít neco vzrušujícího.
Lars Frederiksen
Jméno: Lars Frederiksen
Narozen: 1972
Predešlé skupiny: Uk Subs, Silencers
Nynejší skupiny: Rancid
Stav: Vzal si Megan Frederiksen,ale rozvedli se.
Neco jiného: Když mu bylo 20 prestehoval se do Bostonu se skupinou UK Subs.
Byl alkoholik a bral drogy a z UK Subs ho odkopli.
Lars se jako poslední pridal k Rancid v 1992.
Larsova matka je z Denmarku.


Matt Freeman
Jméno: Matt Freeman
Narozen: 1966
Predešlé skupiny: Operation Ivy
Soucastné skupiny: Rancid
Neco jiného: Narodil se v Albánii.
Matt a Tim šli na strední spolu.
Matta vychovával jenom jeho otec.
Matt miluje stará auta.
Matt se nedávno oženil.
Brett Reed
Jméno: Brett Reed
Narozen: 1972
Predešlé skupiny: None
Soucastné skupiny: Rancid
Neco jiného: Když se pridal k Rancid neumel moc hrát na bicí.
Vyhodili ho ze školy.
Brett miluje skateboarding.
Rozebral auto a za týden ho složil zpátky

The Exploited-info,foto

3. června 2008 v 21:13 Naše Hudba
Skupina The Exploited se dala dohromady na počátku roku 1980 v Edinburghu. Skládala se ze čtyř pankerů - Wattie Buchan - zpěv, "Big" John Duncan - kytara, Danny McCormick - basa, Dru Stix - bicí, kteří se snažili hrát tvrdší a rychlejší verzi punku. Se kterou nakonec ovlivnili mnoho hudebních skupin v příštích 20 letech od Ice až k heavy metalové legendě Slayer. Přirozeně to netrvalo dlouho co vydali svůj první vlastní singl.
"Army Life" bylo založeno na zpěvákově dřívější zkušenosti s vojenskou disciplínou. Pravdivost materiálu zazářila ve světě punku a singl strávil dvacet pět týdnů v nezávislých žebříčcích, v srpnu 1980 dosáhla šestého místa. Strana B obsahuje singl "Fuck a Mod", který je dodnes populární.
Následující přišlo o tři měsíce později, název byl převzat věčně rostoucí oddaností životu a každý věděl kde byli s Wattiem "My jsme The Exploited Barmy Army nešpiňte se s námi - Exploited … Barmy Army". Zvěsti o skupině se rychle rozšířili když Gary Bushell podpořil zvuk skupiny jejich vysokou úroveň skandálních odhalení. Třetí singl "Dogs of War" se vyšplhal až na druhé místo nezávislých žebříčků. Debutové album vydáno také v této době "Live On Stage" je vysoce ceněná nahrávka skupiny naživo z Edinburghu.
První studiová nahrávka byla vydána na barevném vinylu v květnu 1981 a je stále mnohými považována za druhé "Never Mind The Bollocks". "Punks Not Dead" dosáhla dvacátého místa v Britském národním žebříčku a bylo zvoleno jako nejlepší nezávislé album roku 1981. Album obsahuje mnoho živých nahrávek, ale také nové skladby jako "Son Of a Copper" a "Sex and violence". Turné jako Apocalypse Punk tour ´81 s Anti Nowhere League, Discharge a Anti Pasti znamenalo více senzací a následující singl "Dead Cities" se probojoval do TOP 30 se 150000 prodanými kopiemi a znamenal zásah do žebříčků popu. The Exploited se stala jedinou skupinou kterou BBC nechala objevit ve své prestižní show, ale kdokoliv kdo obětoval video pásek se jen mohl smát smutné New Romantics v publiku, které se snaží pogovat se světle obarvenými skotskými šílenci.
Pod zraky médií vydali další singly "Don´t Let Them Grind You Down" nahráno s Anti Pasti, "Computers Don´t Blunder" a druhé album "Troops Of Tomorrow". Skupina pak odjela na šestitýdenní turné po USA a Kanadě. Po jejich návratu do Anglie prošla punková scéna velkými změnami, ale žádnými k lepšímu.
Skupina byla kontaktována vydavatelskou firmou Pax, a podepsali spolu roční smlouvu. To už bylo moc na Johna Duncan, a tak se rozhodl opustit skupinu. (pak hrál ve skupinách Gin Goblins a Blood Uncles) Posléze vydali singl "Rival Leaders" a studiové album "Let's Start a War" a vrátili se zpět ke hraní v malých klubech a hospodách, daleko od jejich vyprodaných koncertů v Londýně.
Skandálu se nevyhnulo ani vydání nového alba, kde se poprvé objevilo nové logo skupiny, nyní tak slavná lebka, která byla použita bez zaplacení jakýchkoliv poplatků americkému tvůrci.
Další studiové album "Horror Epics" pokračuje ve Wattieho posedlostí nukleárním holocaustem. Bylo vydáno firmou Konexion Records v roce 1985. Nejvýraznejší skladbou, která útočí na celý politický systém a speciálně na předsedkyni vlády Maggie Thatcherovou se nazívá jednoduše "Maggie". Pak vyšla i zpožděná živá nahrávka "Live at the Whitehouse" nahraná v roce 1985 na jejich turné po Americe.
Polepšení justicí vydala kapela svůj první 12" singl "Jesus is Dead", který obsahoval pouze čtyři stopy včetně "Politicans", kde Wattie telefonuje prezidentovi Spojených států.
The Exploited pokračovali s vydáváním špičkových alb, ale v roce 1987 skupina začíná hrát více směrem k Hardcore/Grindcore. Tato změna se naplno projevila v jejich dalším albu "Death Before Dishonour" vydaném v roce 1987. V roce 1988 byl vydán další 12" singl "War Now" a v roce 1990 album "The Massacre" se již naplno přiblížilo k Heavy Metalu. Jejich poslední album "Beat the Bastards" z roku 1996 tento dojem ještě umocnil.
Diskografie:
(2004) Twenty five years of anarchy and chaos
(2003) Fuck The System
(1996) Beat The Bastards
(1991) Live in Japan
(1990) The Massacre
(1987) Death Before Dishonour
(1987) Inner city
(1987) Live at the Whitehouse
(1987) Totally Exploited
(1986) Jesus is Dead (EP)
(1985) Horror Epics
(1983) Let's start a war ... said Maggie one day
(1982) Troops Of Tomorrow
(1981) Punk's Not Dead


Fotky-Lom pod zámkem Jizeří a okolí

2. června 2008 v 21:17 Náš špinavej Most a okolí
Tak tady máte dalších pár fotek na ukázku,aby jste si dokázali živě představit jak "krásný" okolí tady máme ;o) Jinak děkujem za fotky,který pořídil Dawwe :))
A tady pár fotek na který je už příjemnější pohled ;o)